Polityka Prywatności

POLITYKA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
ELdom Nieruchomości Elżbieta Nasiłowska
2018

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE (dalej jako: „RODO”) stosowanego od 25 maja 2018 r. informujemy Państwa o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Państwa dane osobowe (dalej jako „dane”), a także o przysługujących Państwu prawach związanych z ochroną danych.

1. Administrator danych i jak można się skontaktować?
Administratorem Państwa danych osobowych jest Eldom Nieruchomości Elżbieta Nasiłowska, z siedzibą we Wrocławiu ul. Wita Stwosza 28/417, numer NIP 8211553332, numer REGON 360116420 z którym można się skontaktować:
pisemnie, kierując korespondencję pod adresem: Eldom Nieruchomości Elżbieta Nasiłowska ul. E. Zoli 28/8, 52-409 Wrocław,
telefonicznie, pod numerem: +48 533 050 901,
e-mailowo, pod adresem: biuro@eldomnieruchomosci.pl oraz w inny sposób wskazany na stronie www.eldomnieruchomosci.pl

2. Jakie dane przetwarzamy i w jakim Celu - Podstawy prawne?
Przetwarzamy ogólne dane osobowe. Dane osobowe to wszelkie informacje, które identyfikują (lub pozwalają zidentyfikować) osobę, której dane dotyczą. Najczęściej przetwarzamy ogólne dane takie, jak:
imię i nazwisko,
inne dane identyfikacyjne: numer PESEL, data urodzenia, adres korespondencyjny, zamieszkania oraz zameldowania, e-mail, telefon domowy/komórkowy,
numer i seria dowodu osobistego/paszportu, data wydania dowodu osobistego/paszportu, data ważności dowodu osobistego/paszportu,
Dane osobowe możemy przetwarzać, gdy:

 • osoba, której dane dotyczą, wyraziła na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit a RODO); na tej podstawie przetwarzamy dane, gdy prowadzimy działania zmierzające do zawarcia umowy najmu lub kupna-sprzedaży nieruchomości, a jedna ze stron nie posiada podpisanej z nami umowy pośrednictwa w najmie lub kupnie-sprzedaży nieruchomości.
 • wypełniamy zobowiązania wynikające z umowy zawartej między nami a naszym klientem, którego dane dotyczą lub realizujemy działania przed zawarciem umowy, które są wykonywane na życzenie klienta (art. 6 ust. 1 lit b RODO),
 • realizujemy w ten sposób obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit c RODO), na tej podstawie przetwarzamy dane po to, by przeciwdziałać nadużyciom i zapewniać bezpieczeństwo obrotu gospodarczego. Szczególne obowiązki nakładają na nas takie przepisy prawa, jak: Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Ustawa, Ustawa o prawach konsumenta oraz Ustawy o gospodarce nieruchomościami,
 • wymaga tego nasz (administratora) prawnie uzasadniony interes, czyli w sytuacjach gdy ustalamy i dochodzimy roszczeń w związku z prowadzoną przez nas działalnością, bronimy się przed roszczeniami kierowanymi wobec nas, przed organami ścigania, organami orzekającymi w postępowaniach administracyjnych, w tym podatkowych. Prowadzimy marketing bezpośredni naszych usług, przygotowujemy statystyki i raporty, badamy satysfakcję klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

3. Wymóg podania danych
Podanie Państwa danych osobowych jest konieczne w celu określonym w pkt 2 powyżej, do wykonania umowy o współpracy zawartej przez Państwa z Eldom Nieruchomości, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizowania czynności faktycznych związanych z realizacją zawieranej umowy z Eldom Nieruchomości.

4. Skąd mamy dane, które przetwarzamy?
Przetwarzamy dane osoby, której one dotyczą, przekazane nam w chwili, gdy podpisujemy umowę o współpracy (umowę pośrednictwa w kupnie-sprzedaży lub wynajmu nieruchomości) lub przekazane na formularzu w chwili udzielenia nam zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Możemy również wykorzystywać dane, które pozyskaliśmy z ogólnie dostępnych źródeł: np. portali z ogłoszeniami ofert kupna-sprzedaży nieruchomości lub z baz danych (np. Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej).

5. Komu możemy udostępnić dane?
Dane mogą być udostępniane innym odbiorcom w celu wykonania umowy z Państwem, w celu wykonania ciążącego na nas obowiązku prawnego, w oparciu o Państwa zgodę lub dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub strony trzeciej.
Odbiorcami danych mogą być w szczególności: upoważnieni pracownicy Eldom Nieruchomości, Kancelaria Notarialna, współpracujące Biura Nieruchomości, instytucje ustawowo upoważnione do odbioru Państwa danych na podstawie odpowiednich przepisów prawa, Dane są przekazywane również podmiotom przetwarzającym dane na nasze zlecenie i ich upoważnionym pracownikom, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Eldom Nieruchomości Elżbieta Nasiłowska i wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami oraz pod warunkiem zachowania tajemnicy zawodowej (czyli szczególnych obowiązków ochrony informacji wynikających z odpowiednich przepisów prawa). Do grona podmiotów realizujących zadania w imieniu i na rzecz Eldom Nieruchomości Elżbieta Nasiłowska zaliczają się podmioty świadczące usługi z zakresu obsługi prawnej, notarialnej, informatycznej i księgowej.

6. Czy Państwa dane zostaną przesłane do państwa trzeciego (poza Unię Europejską)?
Państwa Dane osobowe nie są przekazywane do odbiorców ani w krajach Unii Europejskiej, ani spoza Unii Europejskiej.

7. Jak długo będą przetwarzane (przechowywane) Państwa dane?
Stosujemy zasadę ograniczenia przechowywania danych osobowych, która zabezpiecza dane
przed ich przetwarzaniem przez nieograniczony okres. Gdy osiągniemy cel przetwarzania,
usuwamy dane. Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt. 2, tj.:

 • w zakresie realizacji zawartej z nami umowy – do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa,
 • w zakresie wypełniania zobowiązań prawnych ciążących na nas w związku z prowadzeniem działalności i realizacją zawartych umów – do czasu wypełnienia tych obowiązków przez nas,
 • w zakresie przetwarzania realizowanego w oparciu o zgodę niezwłocznie po zgłoszeniu przez Państwo żądania usunięcia danych.


8. Jakie prawa przysługują Państwu, aby dane były odpowiednio chronione?
W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu:

 • prawo żądania dostępu do danych osobowych,
 • prawo do sprostowania danych osobowych,
 • prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
 • prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Eldom Nieruchomości będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.


9. Zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych, w tym profilowanie?
Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb klientów. Zmiany ustawień dotyczących plików cookie można dokonać w dowolnej chwili modyfikując ustawienia przeglądarki. Korzystanie z tej strony bez zmian ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

rozumiem